آزمایشگاه بیمارستان پارس کلیه آزمایشات موجود به جز پاتولوژی ها را در این مرکز انجام می دهند .