اورژانس بیمارستان پارس به صورت شبانه روزی خدمات سلامت را به شهروندان ارائه می نماید . اتفاقات بیمارستان پارس دارای ۶ تخت ، اتاق عمل سر پایی و اتاق CPR می باشد .