تعرفه های هتلینگ بیمارستان پارس

نوع تخت قیمت تخت به ریال
 تخت خصوصی ۵۷۰۲۰۰۰
دو تختی ۴۴۳۵۰۰۰
تخت عمومی ۳۱۶۸۰۰۰
تخت همراه ۶۳۴۰۰۰
تخت نوزاد ۲۲۱۸۰۰۰