داروخانه بیمارستان پارس در شیفت صبح و عصر با حضور مسئول فنی داروخانه به ارائه خدمت می پردازد.