بیمارستان پارس مجهز به مرکز رادیولوژی به دو صورت دیجیتال و آنالوگ بوده که همه روزه به ارائه خدمت می پردازند .