بخش مربوطه

شماره تماس

بخش مربوطه

شماره تماس

مرکز (اطلاعات)

۲۱۰

داخلی ۲۰۱زنان

۲۴۱

پذیرش

۲۱۱-۲۱۲

داخلی۲۰۲ زنان

۲۴۲

مدیریت

۲۱۵

داخلی۲۰۳ زنان

۲۴۳

دفتر پرستاری

۲۱۷

داخلی ۲۰۴ زنان

۲۵۳

داروخانه

۲۱۶

داخلی۲۰۵ زنان

۲۴۵

رادیولوژی

۲۲۸

داخلی۲۰۶ زنان

۲۴۶

آزمایشگاه (طبقه بالا)

۲۲۶

نوزادان

۲۴۹

آزمایشگاه (طبقه پایین)

۲۲۷

جراحی

۲۳۸-۲۳۹

آشپزخانه

۲۲۰

تلفن دیواری جراحی

۲۳۱

انبار

۲۲۱

داخلی۳۰۱جراحی

۲۴۷

بایگانی

۲۳۳

داخلی۳۰۳جراحی

۲۳۴

لاندری

۲۴۰

اطاق عمل

۲۳۵-۲۳۲

رئیس حسابداری

۲۱۴

دفتر اطاق عمل

۲۲۵

دفتر بیمه

۲۱۸

ریکاوری

۲۳۶

اتفاقات

۲۲۲-۲۳۷

CSR پایین

۲۵۱

پزشک اتفاقات

۲۲۹

CSR بالا

۲۵۲

تلفن دیواری اتفاقات

۲۱۹

CSR اطاق عمل

۲۵۶

زنان

۲۲۳-۲۳۰

تلفن دیواری نگهبانی

۲۱۳

تلفن دیواری زنان

۲۲۴

نگهبانی

۲۵۰