ضمن آرزوی سلامتی برای شما، چنانچه در طول دریافت خدمت با مواردی چون بدرفتاری، کم کاری و سهل انگاری، راهنمایی غیر مسئولانه بیماران جهت مراجعه به مراکز درمانی خصوصی، اشتباهات و خطاهای پزشکی و پرستاری و احیاناً بی توجهی به حفظ موازین شرعی بیماران مواجه شدید، در وهله اول می توانید به مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان یا درمانگاه به صورت مکتوب و یا از طریق فرم موجود در همین صفحه شکایت نمایید و چنانچه پاسخ قانع کننده ای دریافت ننمودید به مرکز MCMC (مرکز پایش مراقبتهای درمانی) با شماره تلفن ۱۸۱۹ به صورت شبانه روزی تماس حاصل نمایید. چنانچه مجدداً پاسخ قانع کننده ای دریافت ننمودید، می توانید به اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی به نشانی زیر شکایت نمایید:

آدرس: بلوار کریمخان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ۷،اتاق ۶

تلفن: ۲۱۲۲۷۴۷    نمابر: ۲۳۰۱۷۸۳    آدرس اینترنتی:htt://bazrasi.sums.ac.ir       E-mail: bazrasi@sums.ac.ir

.

.

فرم ارسال شکایات:

نام شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

انتخاب بخش مورد شکایت (الزامی)

پیام شما