– ساعت ملاقات در بیمارستان پارس از ۵-۳ بعدازظهر می باشد. (در بعضی از مواقع به صلاحدید مسئول شیفت ممکن است بیماری ممنوع الملاقات شود، لذا خواهشمند است همکاری لازم را مبذول فرمایید.)

– حتی الامکان از حضور در بیمارستان و بخش در مواقع خارج از وقت ملاقات بپرهیزید.

– ورود اطفال زیر ۱۲ سال به بخشها حتی در ساعت ملاقات ممنوع می باشد.