در حال حاظر برنامه ای برای استخدام نیروی جدید در بیمارستان پارس وجود ندارد.