بیمارستان پارس

معرفی بخش های بیمارستان پارس
بخش اورژانس

بخش اورژانس

مسئول فني: دکتر ...

 این بخش مجهز به یک اتاق بستری زنان ، یک اتاق بستری مردان ، اتاق CPR و اتاق عمل سرپایی و دستگاه های پیشرفته ای نظیر مانیتورینگ ، D/C Shock  و .... نیز می باشد .

دراین بخش خدماتی از قبیل تزریقات ، سرم درمانی ، نوار قلب ، اکسیژن درمانی ، پانسمان ، بخیه و ... انجام می شود .

مسئول فني دکتر ...
تعداد پرسنل 5
تعداد اطاق 10
تلفن داخلی +98 713 230 8042 (222-237)
مكان طبقه همک