آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان پارس
آزمایشگاه بیمارستان پارس

آزمایشگاه

پرسنل آزمایشگاه دارای تخصص های علوم آزمایشگاهی ، میکروب شناسی و ژنتیک  می باشند که دوره های لازم را در دانشگاه علوم پزشکی وسازمان انتقال خون شیراز گذرانده اند .

Laboratory02

دستگاه های آزمایشگاه شامل :

دستگاه فول اتوماتیک بیوشیمی Alph کلاسیک با قابلیت انجام کلیه تست های بیوشیمی ، دستگاه فول اتوماتیک هماتولوژی Diagon با قابلیت انجام تست های خون شناسی ، دستگاه فول اتوماتیک هورمون شناسی Vidas با قابلیت انجام تست های تیروئیدی، جنسی و ....

و سایر دستگاه های پایه و لازم جهت انجام آزمایش های دقیق جهت ارائه خدمات به بیماران موجود می باشد .