داروخانه

داروخانه

مسئول فني: دکتر محمدی

مسئول فنی داروخانه در دو شیفت صبح و عصر حضور دارند .

مسئول انبار دارویی : خانم سپهر

داروخانه این مرکز در دو شیفت صبح و عصر از ساعت 7 الی 21 فعالیت دارد شامل دارو ، تجهیزات پزشکی و بهداشتی می باشد که مرکز تأمین کننده دارو و لوازم پزشکی بخش های درمانی (اتاق عمل ، جراحی ، زنان وزایمان ،اورژانس و ...) ،پاراکلینیک (داروخانه ، رادیولوژی ، آزمایشگاه) می باشد .

از وظایف مهم این بخش :

  • مدیریت داروهای تاریخ نزدیک بخش ها 
  • مدیریت خطاها و عوارض دارویی در بخش های درمانی
  • مدیریت داروهای ریکال 
  • مدیریت بر مصرف داروهای گران قیمت و مخدر ها 
  • تهیه لیست داروهای هشدار بالا و نظارت بر برچسب گذاری صحیح آنها 
  • تهیه لیست داروهای مشابه و نظارت بر برچسب گذاری صحیح آنها 
  • تهیه لیست داروهای یخچالی  و نظارت بر برچسب گذاری صحیح آنها و نحوه نگهداری آنها در بخش 
  • تهیه لیست مولتیپل دوز و آنتی دوت ها و نظارت بر برچسب گذاری صحیح آنها
  • تهیه لیست داروهای خود به خود متوقف شونده و نظارت بر برچسب گذاری صحیح آنها 
  • بازدید ماهیانه از بخش ها و نظارت برنحوه چیدمان و نگهداری دارو و لوازم و تطابق موجودی فیزیکی آنها با موجودی سیستم
مسئول فني دکتر محمدی
تعداد پرسنل 5
تعداد اطاق 1
تلفن داخلی +98 713 230 8042 (228)
مكان طبقه همک