راهنمای مراجعان

راهنمای طبقات

 • طبقه همکف
  1. اطلاعات
  2. رادیولوژی
  3. آزمایشگاه
  4. دفتر پرستاری
  5. رویدادها
  6. مدیریت
  7. داروخانه
  8. آشپزخانه
  9. لاندری
  10. نمازخانه و بایگانی (واقع در حیاط ، بالاتر از پله ها)
 • طبقه اول

  بخش زنان و زایمان

 • طبقه دوم

  بخش جراحی

 • طبقه سوم

  اطاق های عمل

راهنمای مراجعان

راهنمای طبقات

 • طبقه همکف
  1. اطلاعات
  2. رادیولوژی
  3. آزمایشگاه
  4. دفتر پرستاری
  5. رویدادها
  6. مدیریت
  7. داروخانه
  8. آشپزخانه
  9. لاندری
  10. نمازخانه و بایگانی (واقع در حیاط ، بالاتر از پله ها)
 • طبقه اول

  بخش زنان و زایمان

 • طبقه دوم

  بخش جراحی

 • طبقه سوم

  اطاق های عمل