کنترل عفونت

 

 • شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی ازطریق بررسی و انجام پژوهش
 • بکارگیری نتایج پژوهش ها ومطالعات جدید درانجام مراقبت ها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی.
 • همکاری درتوسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزرآموزشی
 • شرکت در جلسات ودوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادرپرستاری با سایرگروهها برگزارمیشود.
 • تشکیل پرونده بهداشتی وتنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان وارائه گزارش از موارد مثبت.
 • ارزیابی وسایل وتجهیزات لازم برای عفونتهای خطرناک وارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درخصوص عفونتهای بیمارستانی وپیگیری اثر بخشی آموزشی
 • بازدید روزانه ازبخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات وعلائم بالینی وثبت وارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
 • تهیه وتدوین دستورالعملهای کنترل عفونت دربخشهای ویژه وسایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.
 • نظارت و ارزشیابی ازاجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
 • نظارت و کمک درایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود
 • همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل وارزشیابی و بروزعفونت درهمه گیریهای بیمارستانی.
 • شرکت درجلسات کمیته کنترل عفونت به منظورارائه اطلاعات وگزارشات ودریافت دستورالعملهای اجرایی