• +9832338858
  • Pars.hospital.shiraz@Gmail.com

 

هوالشافی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور

چكيده منشور حقوق بيمار در ايران

 


۱. دریافت مطلوب خدمات سلامت، حق بیمار است.
ارائه خدمات سلامت باید: 
- شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعیض ازجمله: قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.
- درسریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.
- در مراقبت های ضروری و فوری(اورژانسی)، ارائه خدمات بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد۔ در موارد غیر فوری براساس ضوابط تعیین شده باشد.
- در مراقبت های ضروری و فوری(اورژانسی)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد و....


۲. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد۔
محتوای اطلاعات ‎بايد  شامل:
- ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان
- اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب، درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و... در اختیار وی قرار گیرد.
۔ پیمار مي تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در یرونده بالینی خود دسترسي داشته، تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج درآن را درخواست نماید و .....
- ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی اعم از خدمات درمانی و غیردرمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذ یرش...


۳. حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده ‎شود.
محدوده انتخاب و شرایط تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:
- انتخاب پزشک معالج و مراکز اراثه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط.
- انتخاب ونظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور.
- پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصميم گیری و انتخاب داده شود و... 


4. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بيمار (حق خلوت) و رعايت رازداري باشد.

- رعایت اصل رازداري راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثناء کرده باشد۔
- در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی فراهم گردد.
- فقط بیمار، گروه درمانی، افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات پرونده بیمار دسترسی داشته باشند.
- بیمار حق دارد در کلیه مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد و ...


۵. دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.
- هر بیمار حق دارد درصورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.
- بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شوند.
- خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت ‎بايد ‏ پس از رسیدگی و اثبات، مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران گردد و ....


‏مراجعه کننده گرامی:
- دستورالعمل کامل حقوق گيرندگان خدمت در کليه ايستگاه هاي پرستاري بخش ها همچنين وب سایت بیمارستان جهت مطالعه موجود می ‎باشد.
- شما می توانید درصورت داشتن هرگونه سوال در خصوص رعایت حقوق گیرندگان خدمت به مسوول وقت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بیمارستان مراجعه نمایید. 
 

 

متن کامل منشور حقوق گیرندگان خدمت در سایت الکترونیکی دانشگاه به آدرس http://reform.sums.ac.ir قابل دستیابی است.