• +9832338858
 • Pars.hospital.shiraz@Gmail.com

واحد فناوری اطلاعات

 • نام و نام خانوادگی: م.دادار
 • سمت: مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان پارس
 • تلفن تماس: 32338858-071 ... داخلی 115
 • ایمیل:

 

شرح وظايف واحد فناوری اطلاعات

 • نظارت و كنترل جهت امنیت سیستم اطلاعات بيمارستاني ، مشخص کردن سطوح دسترسی افراد و بخشهای مختلف و کنترل ورود به رايانه و روش های محرمانه بودن اطلاعات الکترونیکی
 • تهيه رو شهای نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و اطلاعات الکترونیکی و تهیة نسخة پشتیبان(Back up)
 • نظارت برثبت داده ها در سامانة اطلاعات بیمارستان، با رعایت حداقل های مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 • تهيه و اجراي روش هاي پشتيباني سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري بيمارستان ونظارت بر خريد و انتخاب نرم افزارهاي مورد استفاده
 • نظارت بر نحوه انجام فعالیتها در مرکز اینترنت ،بروز رساني وب سايت بيمارستان
 • تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان