• +9832338858
 • Pars.hospital.shiraz@Gmail.com

واحد تغذیه

 • نام و نام خانوادگی: م.جانخواه
 • سمت: مسئول تغذیه بیمارستان پارس
 • تلفن تماس: 32338858-071 ... داخلی 491
 • ایمیل:

 

شرح وظايف واحد تغذیه

 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با رژیم تنظیم شده طبق دستور پزشک   
 • كنترل ونظارت بر اصول كلي بهداشت با توجه به مقررات بيمارستان در واحد تغذيه
 • جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در زمینه رژیم درمانی جهت برنامه ریزی های آتی
 • نظارت بر توزیع غذا در بین بیماران توسط ترالي هاي گر م خانه دار مخصوص توزیع غذا و با دمای مناسب
 • ارائه طرق مختلف پخت غذاها به افراد تحت سرپرستي به منظور حفظ خاصيت تغذيه اي مواد خوراكيها در صورت لزوم
 • تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی تغذيه جهت پرسنل، بیماران و خانواده های آنها   
 • نظارت و سرپرستی مستقیم بر انبارهای مواد غذایی   
 • تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان